Projektų valdymas

Kursas

Lektoriai:

Aleksas Buturlis

KURSAS “PROJEKTŲ VALDYMAS”
Vokietijos vadybos ir ekonomikos akademija AFW


Šiuolaikinių organizacijų ypatumas – projektinių darbų dalies didėjimas. Tai atsitinka dėl nuolatinių technologijų vystymosi, inovacinės konkurencijos ir nuolatinio siekio mažinti sąnaudas. Pagrindinės valdymo struktūros nepaslankios ir sunkiai susidoroja su netipiniais, griežtai apribotais laike vienkartiniais projektais. Projektinis darbas atveria naujas galimybes ir organizacijoms ir atskiriems darbuotojams, o visų pirma vadovams, atsakingiems už projekto vykdymą.

Manoma, kad artimiausiu laiku projektinis darbas taps dominuojančiu darbų organizavimo būdu. Projektinė grupė – tai žmonės, susivieniję vieno projekto įgyvendinimui trumpam laikotarpiui. Tačiau kiekvienas jų įgauna galimybes savarankiškai veikti ir bendradarbiauti su kitais plataus mąstymo specialistais tam, kad būtų galima priimti geriausius sprendimus.

Užsiėmimai vyksta 3-4 kartus per mėnesį, ketvirtadienis. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-5 val.

Kurso paskirtis:

· Esminių sudėtingų projektų valdymo žinių įsisavinimas.

· Pagrindinių projektų struktūros ir paraiškos formavimo, organizavimo ir vykdymo, vadovavimo ir valdymo technikų žinių pateikimas.

· Kompleksinių projekto parengimo, planavimo, vykdymo ir valdymo įgūdžių lavinimas.

Kurso kvalifikaciniai reikalavimai atitinka IPMA (International Projekt Management Association), kuri prilygsta PMI (Project Management Institute) JAV.


Kurso struktūra:
Kurso trukmė - 3 mėn., 140 ak. val.


Mokymosi komponentės:

- interaktyvių mokymosi vadovėlių mokymasis;

- penkių rašomųjų darbų atlikimas;

- dalyvavimas aštuoniuose praktiniuose seminaruose;

- diskusijos interentinėje konferencijoje;
Kurso temos:

• Projekto paruošimas:
projektų valdymo pagrindai;
projekto tikslai;
projekto svarstymo optimizavimas;
projekto kaštų įvertinimas;
rizikos valdymas;
projekto paraiška/užsakymas.

• Projekto struktūros parinkimas:
projekto organizavimas;
žmogiškieji ištekliai projekto organizavime;
sutartys projektiniame darbe;
projektinė dokumentacija;
sąnaudų ir naudos analizė;
startinis įvykis (meeting);
įgaliojimų delegavimas.

• Projekto planavimas:
projekto planavimas;
projektų valdymo programinis aprūpinimas;
laiko valdymas;
derybos.

• Projekto įgyvendinimas:
projektų valdymas ir kontrolė;
komunikacijos pagrindai;
derybų vedimo technikos;
konfliktų valdymas;
pokyčių valdymas;
krizių valdymas;
motyvavimas.

• Projekto užbaigimas:
prototipai ir testai;
ataskaitos pristatymas;
baigiamasis įvykis (meeting);
žinių vadyba;
personalo atestavimas;
patirties išsaugojimas.

• Praktinis tiriamojo projekto atlikimas.

Tai kurso pabaigos akcentas. Jūs tampate projekto vadovu ir praeinate visus pagrindinius projekto etapus. Mokotės kompleksiškai naudoti išmoktą medžiagą praktikoje tam, kad įtvirtinti žinias ir išplėsti savo projekto valdymo patirtį.

Ypatingas dėmesys skiriamas projektinių idėjų analizei ir projekto specifiką atitinkančioms veikų taisyklėms, bei jų įrašymui į projekto žinyną. Jūs turėsite apibrėžti projekto tikslus, surinkti projektinę komandą, planuoti išlaidas, sudaryti tiesioginę projekto paraišką, kurti projekto organizacinę struktūrą, pildyti pareigų žurnalus ir sudarinėti sutartis, planuoti projekto terminus ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi, įgyvendinti pokyčius ir sėkmingai užbaigti projektą.

Mokymosi procesas

Studijoms naudojamos šiuolaikinės mokymosi formos, pagrįstos klausytojo praktine patirtimi ir teorine kurso medžiaga:

- aktyvūs akivaizdiniai užsiėmimai-seminarai;
- savarankiškas darbas su interaktyviąja mokomąja medžiaga;
- nuotolinis kurso medžiagos mokymasis internetinėje konferencijoje;
- konsultacijos su dėstytoju telefonu ir internetu.


Mokymosi proceso shema

Unikalus mokymo procesas leidžia mokytis neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo ir įgytas žinias jau kitą dieną taikyti praktikoje.

Tjutorius – dėstytojas – konsultantas, kuris taip pat veda virtualias konferencijas internete ir tikrina rašomuosius darbus bei konsultuoja.

Unikalūs interaktyvus vadovėliai atlieka kito dėstytojo vaidmenį. Juose be teorinių koncepcijų, gausu pavyzdžių ir užduočių, kurių padedami klausytojai žingsnis po žingsnio apmąsto savo veiklą ir jos tobulinimo galimybes, įgauna realias galimybes ugdyti savo kompetencijas ir gabumus.

Rašomieji darbai padeda įgyti praktinių kurso koncepcijų taikymo ir asmeninės veiklos tobulinimo įgūdžių. Darbus vertina ir komentuoja tjutorius.

Tjutorialai – grupiniai seminarai. Naudojami grupinių valdymo įgūdžių lavinimui ir kūrybiškam grupinių uždavinių sprendimui, komandinio darbo patirčiai ugdyti. Pravedami vieną – du kartus per mėnesį naudojant aktyvius mokymo metodus (grupines diskusijas, dalykinius žaidimus, case – study).

Informacinės technologijos padeda sėkmingai įsisavinti medžiagą, vysto darbo internetinėje terpėje įgūdžius.

Atestavimas:

Žinių vertinimas atliekamas vertinant rašomuosius darbus ir laikant trijų valandų trukmės egzaminą raštu ir žodžiu. Sėkmingai įvykdžius mokymo programos reikalavimus, suteikiamas AFW profesinis sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą.


Praktiniai užsiėmimai

Užsiėmimai vyksta 3-4 kartus per mėnesį, ketvirtadieniais, nuo 16 iki 21 val. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-5 val.

Programa

Mokymosi komponentės:

- interaktyvių mokymosi vadovėlių mokymasis;

- penkių rašomųjų darbų atlikimas;

- dalyvavimas aštuoniuose praktiniuose seminaruose;

- diskusijos interentinėje konferencijoje;


Studijoms naudojamos šiuolaikinės mokymosi formos, pagrįstos klausytojo praktine patirtimi ir teorine kurso medžiaga:

- aktyvūs akivaizdiniai užsiėmimai-seminarai;
- savarankiškas darbas su interaktyviąja mokomąja medžiaga;
- nuotolinis kurso medžiagos mokymasis internetinėje konferencijoje;
- konsultacijos su dėstytoju telefonu ir internetu.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Kursas 3 mėn., 140 ak. val. Vilnius

Kaina: 1249 €

 

 

AFW Akademija – Vokietija
Kursas „Projektų valdymas“

AFW Akademija yra akredituota ZFU (Valstybinis Centrinis Distancinio Mokymo Departamentas) mokymosi įstaiga. ZFU kontroliuoja įstatymų vykdymą ir išduoda leidimą vykdyti švietimo veiklą. Valstybinė sistema kontroliuoja išsilavinimo ir mokymo proceso kokybę bei švietimo įstaigos veiklos atitikimą mokymo proceso tikslams. Tokiu būdu kiekvienas studentas apsaugotas nuo netikslios kainų informacijos, apmokėjimų, baigimo dokumentų statuso abejonių rizikos sutarties pasirašymo metu.

Kurso praktinė nauda

Dauguma pasaulio organizacijų gebėjimą valdyti projektus laiko pagrindine įmonės kompetencija. „Projektų valdymo“ kursas leidžia įgyti projektų valdymo gebėjimus ir įgūdžius, leidžiančius tikslingai veikti, dirbti ir gyventi. Dėl šių priežasčių kursas dažnai pasirenkamas ne tik asmeninėms studijoms, bet ir įmonių vidiniams ištekliams.

Kurso privalumai

Harcburgo diplomas patvirtina ne tik gautų žinių, reikalingų projektų valdymo specialistams, apimtį, bet ir praktinę projektų valdymo patirtį.
Kurso sąryšis su kvalifikaciniais standartais PMI ir IPMA
AFW kursas yra PMI (Project Management Institute) ir IPMA (International Project Management Association) alternatyva ir atitinka IPMA reikalavimus.
Perimkite pasaulinių lyderių patirtį! Tobulinkite savo gebėjimus ir įgūdžius! Keiskite šį pasaulį! Bet, pradėkite nuo savęs!

 

Žinių vertinimas atliekamas vertinant rašomuosius darbus ir laikant trijų valandų trukmės egzaminą raštu ir žodžiu. Sėkmingai įvykdžius mokymo programos reikalavimus, suteikiamas AFW profesinis sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą.

Tarptautinis menedžmento institutas, VšĮ
Panerių 39,Vilnius
Tel. +370 618 12537;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra